pomoc
poczta
stat
ostrzeżenie
Uwaga
Ochrona prawna
Internetowy Plan Miasta jest elementem Systemu Informacji o Terenie Urzędu Miasta Tychy zarządzanym przez Wydział Geodezji.

Dane pobierane są z serwera - hurtowni danych przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miasta Tychy.

System Informacji o Terenie dla Miasta Tychy wpisany jest do ewidencji lokalnych systemów informacji o terenie prowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem identyfikacyjnym 24_06/06.

Internetowy Plan Miasta ma charakter poglądowy. Dane prezentowane na mapie mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych!
Treść Internetowego Planu Miasta chroniona jest prawem autorskim.

Może on być wykorzystany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz.83).

Urząd Miasta Tychy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z Internetowego Planu Miasta.
kliknij tutaj
wejście do Internetowego Planu Miasta
©2006, 2008 Urząd Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy
Wydział Geodezji (zarządzający SIT)
wykonanie, technologia ISDP: ISPiK S.A. projekt graficzny: znaki